Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i najwyższy standard jakościowy świadczonych usług, w dniu
28.06.2024 r. w Wodzisławskim Centrum Medycznym został wdrożony wewnętrzny system
zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości
w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. poz. 1692).

Jednym z elementów systemu jest zgłaszanie zdarzeń niepożądanych.

Zdarzenie niepożądane – zdarzenie zaistniałe w trakcie lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania
udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, powodujące lub mogące spowodować negatywny skutek
dla zdrowia lub życia pacjenta, w szczególności zgon, uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia,
chorobę, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji albo jej przedłużenia, a także uszkodzenie ciała
lub rozstrój zdrowia płodu.

Nie stanowi zdarzenia niepożądanego zdarzenie, którego skutek jest przewidywanym skutkiem
prawidłowo udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej.

Celem zgłaszania zdarzeń niepożądanych w Wodzisławskim Centrum Medycznym jest poprawa
bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez identyfikację sytuacji i okoliczności,
które są lub mogą być zagrożeniami dla pacjenta. Analiza zgłoszeń będzie prowadzić do podjęcia
działań mających na celu zapobieganie tym zagrożeniom lub ich kontrolę czy eliminację.

Zdarzenie niepożądane może być zgłoszone przez pacjentów, rodziny pacjentów i opiekunów oraz
świadków zdarzenia niepożądanego.

Zgłoszenie zdarzenia może odbywać się:
a. bezpośrednio poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia zdarzenia niepożądanego”. Formularz
dostępny jest w Rejestracji Wodzisławskiego Centrum Medycznego.
b. poprzez przesłanie wypełnionego formularza drogą pocztową na adres: Medical Network
Intelligence Group Sp. z o.o., ul. 26 Marca 53A, 44-300 Wodzisław Śląski.
c. przesłanie informacji o zdarzeniu niepożądanym na adres e-mail: zn@wcm-wodzislaw.pl.

Wzór „Karty zgłoszenia zdarzenia niepożądanego” dostępny jest poniżej.

Wzór do pobrania

Zadzwoń teraz