Dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

I. NUMER WNIOSKU
WND-RPSL.03.02.00-24-039E/20-001

II. TYTUŁ PROJEKTU
Ratunek dla pacjentów wymagających zabiegów chirurgii naczyniowej w okresie skutków pojawienia się SARS-CoV-2

III. WNIOSKODAWCA – LIDER PROJEKTU
MEDICAL NETWORK INTELLIGENCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IV. TRYB WYBORU
Tryb konkursowy

V. NUMER NABORU
RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

VI. WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]

938 982,00

VII. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]

798 134,70

VIII. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2020-05-18 – 2021-03-31

IX. INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK
Instytucja Pośrednicząca RPO WSL – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zadzwoń teraz